Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.hclift.com.pl prowadzony jest przez: Indual Sp. z o.o. z  siedzibą przy ulicy Przemysłowej 6, 26-200 Kornica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000361374 z kapitałem zakładowym w wysokości: 400 000,00 zł, NIP: 658-19-65-534

2. Definicja pojęć użytych w regulaminie:

 • Sklep/Firma -serwis internetowy prowadzony przez Indual Sp. z o. o. pod adresem internetowym: www.hclift.com.pl

 • Regulamin –regulamin Sklepu

 • Sprzedający -podmiot prowadzący Sklep

 • Klient –osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w sklepie

 • Konsument –osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 • Produkt –towar prezentowany w Sklepie

 • Zamówienie –oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające ilość  i rodzaj Produktów

 • Dni robocze -dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3. Klient ma następujące możliwości kontaktu ze sklepem:

 • osobiście w siedzibie sprzedającego pod adresem: Kornica 26-200, Przemysłowa 6

 • listownie, adres do korespondencji: 26-200 Kornica, Przemysłowa 6

 • przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: biuro@hclift.pl

 • telefonicznie: 41 374 02 60

 • faxem : 41 374 02 66

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu

I. Przyjmowanie zamówień:

1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej hclift.com.pl

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, firma wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sklep zamówienie otrzymał.

5. Po weryfikacji zamówienia najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż 3 dni robocze wysyła odpowiednią informacje: informacja o przyjęciu zamówienia i terminie jego realizacji lub odmowy jego realizacji.

6. Wysłanie do Klienta informacji o przyjęciu zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży zamawianych towarów.

7. Firma zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku wyczerpania zasobów magazynowych lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych o braku możliwości przyjęcia Zamówienia.

8. Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży w odniesieniu do każdego zamawianego Produktu wymienionego w treści Zamówienia

9. Obsługa zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji informacji umieszczonych w Zamówieniu.

II. Metoda płatności

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

1. Przedpłata – przelew na rachunek bankowy firmy na podstawie faktury proforma. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu  środków na rachunku firmy.

2. Za pobraniem – Klient płaci przewoźnikowi przy odbiorze zamówionego Produktu.

3. Gotówką – przypadku gdy Klient osobiście odbiera zamówienie w siedzibie Sprzedającego.

III. Fakturowanie i dokumenty sprzedaży

1. Wszystkie ceny podane są cenami netto i podane są w polskich złotych. Cena brutto obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Cena nie uwzględnia kosztów transportu Produktu do miejsca dostawy i jest obliczana indywidualnie do każdego Zamówienia. Koszt transportu ustalany jest na podstawie wartości zamówienia i wagi zamówionych Produktów.

3. Przed wysłaniem Zamówienia, Klient ma wgląd w wartość zamówienia w cenach netto i brutto z uwzględnieniem kosztu transportu.

4. Wszystkie ceny promocyjne oraz ceny ofert specjalnych obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

6. Po potwierdzeniu zamówienia obowiązującą ceną Produktu jest cena za którą Produkt został zamówiony, bez względu na późniejsze zmiany.

7. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych ( podanie nazwy firmy, numerem NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, firma domniemywa, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na takiego Klienta jako przedsiębiorcę.

8. Faktura wysyłana jest razem z przesyłką i znajduje się razem z listem przewozowym w kieszeni foliowej przyklejonej na zewnątrz paczki. Na życzenie Klienta faktura może być też wysłana w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

IV. Warunki i koszty dostawy.

1. Wysyłka zamawianych Produktów nastąpi najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż 5 dni roboczych do dnia        potwierdzenia zamówienia. W przypadku metody płatności “przedpłata” termin liczy się od daty zaksięgowaniu środków na rachunku firmy. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni roboczych firma zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

2. Zamawiane produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu, będący adresem    pocztowym          na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o przygotowaniu Produktu do odbioru. Nie odebranie zamówionego Produktu w ciągu 5 dni roboczych może skutkować anulowaniem Zamówienia (licząc od dnia gdy Klient został poinformowany o możliwości odbioru).

4. Zalecamy aby Klient przy odbiorze zamawianych Produktów sprawdził stan i ilość dostarczonych Produktów. W przypadku stwierdzenia braków i/lub uszkodzeń transportowych Klient powinien sporządzić protokół niezgodności w obecności przewoźnika. Powyższe ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji jakie mogą powstać w związku z transportem zamawianych Produktów.

§ 3 Odstąpienie od umowy

I. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą firmy dokonać zwrotu lub wymiany dostarczonego Produktu w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru produktu pod warunkiem że Produkt nie był użytkowany, nie nosi śladów użytkowania oraz produkt jest w pełni wartościowy i nie uszkodzony. Koszty dostawy wymienianego i/lub zwracanego Produktu ponosi Klient.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości potrącenia 5% wartości brutto zamawianego Produktu na poczet kosztów obsługi.

II. Klient, będący Konsumentem

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy – link. Skorzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać GO osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru w trybie natychmiastowym, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował osobisty odbiór  Produktu.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt przygotowania Produktu do wysyłki, koszt odesłania                Produktu do Sprzedającego).

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Zwrotu można dokonać osobiście w siedzibie Sprzedającego w Kornicy ul. Przemysłowa 6 . Czynny w dni robocze w godzinach 8-16.

6. Sprzedający zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem

§ 4 Odpowiedzialność za wady Produktu i Reklamacja

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad.

2. Sprzedawca udziela Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja wynosi 12 miesięcy, chyba że w ofercie Produktu wskazano inaczej. Gwarancja rozpoczyna się w momencie gdy Klient wejdzie w posiadanie Produktu .Gwarancją  objęte są  wyłącznie wady fabryczne występujące w sprzedanym Produkcie. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fabrycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku gdy Klientem jest Konsument, Sprzedający odpowiada za wady Produktu na zasadach rękojmi Dział II kodeksu Cywilnego art. 556-576

4. Reklamację może być złożona w dowolnej formie. Najlepiej zrobić to pisemnie, korzystając z gotowego formularza. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę, datę jej stwierdzenia oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio w jego siedzibie, wysyłać listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@hclift.pl

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

6. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłącznie z  art. 558 i Kodeksu Cywilnego. Sprzedający odpowiada za wady fabryczne (gwarancja). Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą i która jest ograniczona do wartości zamówienia.

6.1 Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora Klienta. Rzeczywisty Produkt może również nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu (zależy to od kraju pochodzenia i Producenta Produktu, który aktualnie znajduje się w magazynie). Wystąpienie powyższych rozbieżności nie stanowi wady Produktu.

6.2. Indual Sp. z o. o. Cały czas dąży do podniesienia jakości i funkcjonalności oferowanych Produktów, dlatego też zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych bez informowania o tym. Wszelkie zmiany parametrów technicznych nie mających istotnego wpływu na funkcjonalność Produktu nie mogą być traktowane jako wada Produktu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania ich usunięcia i zaprzestania wykorzystywania. W tym celu należy wysłać mailową informację o cofnięciu zgody na adres poczty elektronicznej  biuro@hclift.pl  Podanie danych osobowych jest dobrowolne a jednocześnie niezbędne do dokonania zakupów.

3. Sprzedający oświadcza, że dane umieszczane w formularzach są przetwarzane jedynie w celu dokonania obsługi procesu   rejestracji i obsługi Zamówienia. Dane umieszczone w formularzach nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem obowiązku udzielenia informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań

4. Klient może wyrazić zgodę i upoważnić Sprzedającego do przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy lub Umów.

2. Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu oraz Umowy zawartej online.


3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo zmiana organizacji strony, sposobu prowadzenia działalności , asortymentu itp. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej. Publikacja polegać będzie na umieszczeniu treści zmienionego regulaminu na stronie internetowej. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

4. Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienie niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

5. Opisy Produktów i ich zdjęcia pochodzą Z własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących ze strony internetowej.

6. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu , związanych z zawieraniem Umów pomiędzy Klientem, a firmą i/lub korzystania za pomocą środków komunikacji elektronicznej z firmą i/lub stron internetowych prowadzonych przez firmę, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy Kodeks Cywilny i ustawy o prawach konsumenckich.

7. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedającym będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient   ma możliwość również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediacja, sąd polubowny). Konsument może również zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów.

8. Dla Klientów niebędących Konsumentami , Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów ,  jest Sąd właściwy miejscowo   dla siedziby Sprzedawcy.