Odpowiedzialność za wady Produktu i Reklamacja

Odpowiedzialność za wady Produktu i Reklamacja

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad.

2. Sprzedawca udziela Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja wynosi 12 miesięcy, chyba że w ofercie Produktu wskazano inaczej. Gwarancja rozpoczyna się w momencie gdy Klient wejdzie w posiadanie Produktu .Gwarancją  objęte są  wyłącznie wady fabryczne występujące w sprzedanym Produkcie. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fabrycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku gdy Klientem jest Konsument, Sprzedający odpowiada za wady Produktu na zasadach rękojmi Dział II kodeksu Cywilnego art. 556-576

4. Reklamację może być złożona w dowolnej formie. Najlepiej zrobić to pisemnie, korzystając z gotowego formularza. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę, datę jej stwierdzenia oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio w jego siedzibie, wysyłać listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@hclift.pl

5. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłącznie z  art. 558 i Kodeksu Cywilnego. Sprzedający odpowiada za wady fabryczne (gwarancja). Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą i która jest ograniczona do wartości zamówienia.

5.1 Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora Klienta. Rzeczywisty Produkt może również nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu (zależy to od kraju pochodzenia i Producenta Produktu, który aktualnie znajduje się w magazynie). Wystąpienie powyższych rozbieżności nie stanowi wady Produktu.

5.2. Indual Sp. z o. o. Cały czas dąży do podniesienia jakości i funkcjonalności oferowanych Produktów, dlatego też zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych bez informowania o tym. Wszelkie zmiany parametrów technicznych nie mających istotnego wpływu na funkcjonalność Produktu nie mogą być traktowane jako wada Produktu.