Regulamin sklepu

Ceny:
– wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
– wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
– w karcie produktu zostały określone ceny netto i brutto.

Płatność:
– za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.
– przelewem – rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający.
– fakturę PRO-formę zawierającą  nasz numer rachunku bankowego.
– po zaksięgowaniu wpłaty towar wysyłamy wraz z fakturą VAT na wskazany adres.

Dostawa:
– transport realizowany jest zawsze za pośrednictwem firmy kurierskiej.
– standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni, ale w przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż określony powyżej, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
– w przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
– koszt transportu jest dopisywany do faktury (chyba że sprzedający pokrywa koszty transportu).

Reklamacje i zwroty:
1.1. Zgłoszenie reklamacji zakupionego towaru można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@hclift.pl z dokładnym opisem usterki lub wady a jeśli to możliwe z załączeniem fotografii.

1.2. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt w komplecie z pełną otrzymaną dokumentacją na adres:

HC Lift Sp z.o o
ul. Przemysłowa 6
26-200 Kornica

1.3. Koszty wysyłki towaru w przypadku uznania zasadności reklamacji będą zwrócone reklamującemu.

1.4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy. Za rozpatrzenie reklamacji rozumie się weryfikację zgłoszenia w celu uznania jego zasadności lub odrzucenia oraz przekazanie informacji o terminie i sposobie usunięcia zgłoszenia wad lub usterek (dotyczy reklamacji uznanych za zasadne). Naprawy gwarancyjne będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie określonym protokołem rozpatrzenia reklamacji.

Warunki gwarancji:
1. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia wynikłe w okresie gwarancyjnym z winy producenta tj. wskutek wady materiału, złej obróbki, montażu i polega na bezpłatnej wymianie wadliwych lub uszkodzonych części a w przypadku nieprawidłowego działania na bezpłatnej naprawie.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
3. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii wynosi 24h od momentu zgłoszenia. Usunięcie awarii sprzętu w ramach gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia do siedziby serwisu. W przypadku nie wykonania naprawy w podanym terminie na okres przedłużającej się naprawy wykonawca dostarczy użytkownikowi sprzęt wolny od wad i równoważny funkcjonalnie, na własny koszt i ryzyko.
4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik z powodu wady nie mógł eksploatować wózka.
5. Gwarancją nie są objęte:
– wady powstałe wskutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i niewłaściwej eksploatacji wózka.
– koła jezdne (z wyjątkiem widocznych wad wewnętrznych).
– uszkodzenia mechaniczne powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją.
– uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
6. Kupujący ponosi koszty naprawy nie uznanej przez sprzedawcę oraz delegacji eksperta do miejsca eksploatacji wózka.
7. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez kupującego ważnej karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna bez wpisanego numeru wózka, daty sprzedaży, pieczątki punktu sprzedaży oraz dowodu zakupu jest nieważna.
8. Odstąpienie kupującego od umowy kupna, żądanie obniżenia ceny lub wymiany wyrobu na nowy, może nastąpić w przypadku niespełnienia warunków gwarancji przez sprzedawcę.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. W okresie gwarancji winny być dokonywane przeglądy okresowe co 6-miesięcy. Informacja o zbliżającym się przeglądzie jest po stronie użytkownika.
11. Brak przeglądów w wyznaczonym terminie spowoduje utratę gwarancji na wyrób.